เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

OCB : สำนักรับรองคุณภาพ (สรร.) วว.

กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ

1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.09/05/66Download
2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.05.02) REV.07/06/64Download
3. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกบันทึกการตรวจสถานที่ผลิตอาหารตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตผลิตอาหารกับ อย. (GR.05.03) REV.04/09/66Download
4. หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขการทวนสอบคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (GR.05.05) REV.22/11/66Download
5. การรักษาความลับและการแจ้งการมีส่วนได้ส่วนเสีย (GR.09.01) REV.17/10/65Download
6. การอุทธรณ์และการร้องเรียน (GR.12.01) REV.19/01/64 Download
7. บทบาทหน้าที่และการดำเนินงานของคณะกรรมการบริหารสำนักรับรองระบบคุณภาพ คณะกรรมการเพื่อความเป็นกลาง และคณะกรรมการทบทวนการรับรอง (GR.14.01) REV.17/10/65Download
8. การตรวจประเมินเพื่อการรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล (GR.14.02) REV.17/10/65Download
9. การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการ (GR.15.01) REV.17/10/65Download
10. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร (GR.15.03) REV.07/06/64Download
11. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร (GR.15.04) REV.24/05/64Download
12. การใช้เครื่องหมายการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (เครื่องหมาย Q) (GR.15.05) REV.02/09/63Download

กองประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์ (กปผ.)