ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์ มีหน้าที่ทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต่างๆ ในด้านคุณสมบัติทางกล คุณสมบัติทางอุณหภูมิ และวัสดุทางการแพทย์ ตลอดจนให้บริการที่ปรึกษาเกี่ยวกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

1) งานบริการทดสอบ

1.1 งานบริการทดสอบคุณสมบัติทางกล ได้แก่

 • Abrasion test
 • Tension test
 • Compression test
 • Impact test
 • Hardness test
 • Relaxation test
 • Torsion test
 • Bending test

1.2 งานบริการทดสอบทางอุณหภูมิ

 • การเปลี่ยนแปลงความยาวเนื่องจากอุณหภูมิของท่อ PE และ ท่อ PVC

1.3 งานบริการทดสอบวัสดุทางการแพทย์

 • หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Single-use hygienic face masks)
 • หน้ากาก N95 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ (Single-Use N95 Mask for Decreasing the risk of air-borne transmitted infection)
 • หน้ากาก N99 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ (Single-Use N99 Mask for Decreasing the risk of air-borne transmitted infection)
 • หน้ากาก N100 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ (Single-Use N100 Mask for Decreasing the risk of air-borne transmitted infection)
 • อุปกรณ์ปกป้องดวงตาและใบหน้า- กระบังหน้าสำหรับป้องกันหยดละอองและของเหลว (Eye and face protection- Face shields for protection against droplets)
 • อุปกรณ์ปกป้องดวงตาและใบหน้า- แว่นครอบตาสำหรับป้องกันหยดละอองและของเหลว (Eye and face protection- Goggles for protection against droplets)
 • ถุงมือยางทางการแพทย์

1.4 บริการตรวจสอบและทดสอบถังก๊าซปิโตรเลียมเหลวและสิ้นสำหรับถังก๊าซปิโตรเลียมเหลว

2) งานบริการที่ปรึกษา

2.1 บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

2.2 บริการที่ปรึกษางานโครงการด้านวิศวกรรมเครื่องกลและวิศวกรรมวัสดุตามกฏหมายของหน่วยงานต่างๆ

3) งานจัดฝึกอบรม

3.1 จัดฝึกอบรมทางวิชาการและระบบการจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการทดสอบให้บุคคลภายนอก และภายใน

3.2 จัดฝึกอบรมทางวิชาชีพวิศวกรรมให้แก่บุคคลภายนอก และภายใน

4) การขอการรับรองห้องปฏิบัติการ

ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบมอก. 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ :

– Steel and iron
       Tensile strength , Upper yield strength and Elongation , Relaxation test

– Metallic materials
        Tensile strength , Upper yield strength and Elongation
– Rubber materials
       Hardness test (Type A , Type D , IRHD)
        Tensile strength
– Vulcanized rubber and thermoplastic elastomers.
       Tensile strength

– Plastic materials
       Tensile strength
– Vulcanized rubber and thermoplastic elastomers.
       Tensile strength
       Hardness test Type A and Type D
– หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว (Single-use hygienic face masks)

ความแตกต่างของความดัน (Differential pressure)

ความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด (Synthetic Blood Penetration Liquid Barrier Test)

– หน้ากากใช้ครั้งเดียวชนิด N95, N99, N100 ลดความเสี่ยงการติดเชื้อทางการแพทย์ (Single-Use N95, N99, N100 Masks for Decreasing the risk of air-borne transmitted infection)

ความต้านของเหลวซึมผ่าน ความดันต่ำสุด (Synthetic Blood Penetration Liquid Barrier Test)

Visits: 182