')

TISTR Research & Service Groups

กลุ่มสายงานหลักทางด้านการวิจัย พัฒนา และการบริการของ วว. ประกอบด้วย 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่
[ หรือดูหน่วยงานทั้งหมดใน วว. ]

Bio-Industries

วิจัยและพัฒนาด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

นวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ อาหารสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเทคโนโลยีชีวภาพ

Sustainable Development

วิจัยและพัฒนาด้านพัฒนาอย่างยั่งยืน

นวัตกรรมวัสดุ พลังงานสะอาด สิ่งแวดล้อม
หุ่นยนต์และเครื่องจักรกลอัตโนมัติ

Industrial Services

บริการอุตสาหกรรม

ทดสอบคุณสมบัติวัสดุ เครื่องมือ ระบบขนส่งทางราง การรับรองคุณภาพ และงานฝึกอบรม

TISTR EXPERT CENTRE : ศูนย์ความเชี่ยวชาญ วว.

ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรม ศูนย์การวิจัยและพัฒนา ศูนย์บริการ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ของ วว. เพื่อชุมชน ผู้ประกอบการ และอุตสาหกรรมของประเทศ   [ดูหน่วยงานทั้งหมดใน วว.]

INTRODUCTION ABOUT TISTR : แนะนำ วว.

มาทำความรู้จัก วว. ให้มากขึ้นกับข้อมูล บทบาท การบริการ งานวิจัยเด่น และการติดต่อเรา ได้ที่นี่
R&D HIGHLIGHT ★★★  เวชสำอาง สมุนไพร, อาหารฟังก์ชัน อาหารสุขภาพ, บริการนวัตกรรมอาหาร, เกษตรอัจฉริยะ, ระบบขนส่งทางราง, นวัตกรรมวัสดุ, พลังงานทางเลือก, สิ่งแวดล้อม, เครื่องจักรอัตโนมัติ, ชีวภาพ ชีวภัณฑ์, จุลินทรีย์, สาหร่าย, บริการอุตสาหกรรม, วิเคราะห์วัสดุ, บรรจุภัณฑ์, มาตรวิทยา, รับรองระบบคุณภาพ, นวัตกรรม OTOP, รวมผลงาน ผลิตภัณฑ์และเครื่องจักร วว.
Video presentation in  

TISTR + BCG economy model

วว. กับการสร้างความสมดุลให้เศรษฐกิจ สามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน

B

Bio economy

ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ
คือ การนำทรัพยากรชีวภาพมา “ผลิตให้คุ้มค่าที่สุด” โดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย
C

Circular economy

ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน
คือ "ใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด” และต้องสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้
[ อ่านต่อ ]
G

Green economy

ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
คือ การจัดการสภาพสังคมให้ “กระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด”
    BCG model คือ การสร้างความสมดุลให้ “เศรษฐกิจสามารถเติบโตไปควบคู่กับสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน” โดยนำองค์ความรู้ การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาต่อยอดความเข้มแข็ง นั่นก็คือ การนำคุณค่าจากความหลากหลายทางชีวภาพและวัฒนธรรมมาแปลงเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจ เป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์ มาปรับเปลี่ยนระบบการบริโภคและการผลิตที่นำไปสู่กระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพื่อรักษาความสมดุลและตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืน -- ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รมว.อว.
background from www.freepik.com

TISTR NEWS & EVENTS : ข่าวประกาศและกิจกรรม

วิจัย

Research News

ข่าวผลงานวิจัยเด่นของ วว. พร้อมถ่ายทอด

more >
วิจัย

ข่าวศูนย์ความเชี่ยวชาญ

ศูนย์รวมข่าวสาร/ประกาศ/กิจกรรม จากเว็บไซต์ทั้ง 12 ศูนย์ความเชี่ยวชาญ วว.

ข่าว วว.

ข่าวสาร วว.

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของ วว.

more > สมัครงาน >
ข่าวจากสื่อมวลชน

ข่าวจากสื่อมวลชน

ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ วว. จากสื่อมวลชนต่างๆ

more > ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ >
อบรม/สัมมนา

อบรม/สัมมนา กับ วว.

การจัดอบรม/สัมมนา/อบรมเชิงปฏิบัติการ/ประชุมวิชาการของ วว. ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานและประชาชนทั่วไป

บริการฝึกอบรม
Public Inhouse Online Training
จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >

ประชาพิจารณ์

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >

ประกาศผลผู้ชนะ

ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง วว.

more >
บทสัมภาษณ์ บทความ

Science Talk

บทสัมภาษณ์ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญ นักวิจัยคนเก่งของ วว. จากคอลัมน์ คุยเฟื่องเรื่องวิทย์ วารสาร วว.

more > วารสาร >
บทความวิทยาศาสตร์

Love @ First Sci

บทความทางด้านวิทยาศาสตร์ที่เป็น talk of the town & TISTR จากคอลัมน์ เลิฟ@เฟิสต์ไซน์ วารสาร วว.

more > วารสาร >

TISTR Channel

TISTR2506 YouTube

TISTR Official Facebook

TISTR MEDIA : สื่อสารสนเทศและประชาสัมพันธ์ วว.

KM Tank: TISTR Blog

"KM Tank" คลังแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วทน. เพื่อเยาวชน นักวิจัย และ Biz starter

e-Library  ระบบสืบค้นห้องสมุด วว.

quick search
advance search
รายงานการวิจัย วว.
ฐานข้อมูลสืบค้นรายงานการวิจัย วว. ที่เสร็จสิ้นโครงการแล้ว และผ่านการตรวจคุณภาพสื่อทางวิชาการ ให้เผยแพร่บทคัดย่อได้

ปีที่พิมพ์ล่าสุด : 2020, 2019, 2018, 2017, »
Web links

Copyright ©2021 วว•TISTR
วว. เป็นองค์กรของรัฐ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาประเทศ โดยไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร. หากพบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในเว็บไซต์นี้ โปรดแจ้ง วว. แก้ไขโดยเร็วที่สุดต่อไป.
(TISTR is a non-profit organization)
ipv6 ready