ทรงพระเจริญ

3 มิถุนายน 2566
วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

พระเมตตา
ดั่งพิรุณ
บุญประชา
พระจริยา
งามยิ่ง
พริ้งผ่องใส
พระการุณย์
นิกร
ขจรไกล
ธารพระทัย
ฉ่ำเย็น
เช่นสายชล


วันที่สาม
มิถุนายน
มงคลกาล
ปวงประชา
ศิระกราน
ทุกแห่งหน
ขอเทพไท้
เทวัญ
บันดาลดล
เฉลิมพระชนมพรรษา
องค์ราชินี


ทรงเกษม
สุขพิพัฒน์
นิรัติศัย
ด้วยพรชัย
เจิดจรัส
สวัสดิ์ศรี
สิริยศ
เด่นสง่า
บารมี
เกียรติทวี
ยืนยง
ทรงพระเจริญ
ประพันธ์โดย: ดร.สุวิทย์ อัจริยะเมต
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย