ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

หป.สช. เป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบแห่งเดียวของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก. 17025-2548 (ISO/IEC 17025:2005) ในการดำเนินการทดสอบการสลายตัวได้ทางชีวภาพตามมาตรฐาน ISO 17088 กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) และยังเป็นห้องปฏิบัติการที่ทดสอบผลิตภัณฑ์สลายตัวได้ทางชีวภาพตามข้อกำหนด TGL-44-12 ของโครงการฉลากเขียวภายใต้มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ที่เป็นหนึ่งในสมาชิกของฉลากสิ่งแวดล้อมสากลที่มีเครือข่ายมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก นอกจากนี้ ยังเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานรับรองระดับโลก DIN CERTCO ประเทศเยอรมัน และ Biodegradable Products Institute (BPI) ตามมาตรฐาน EN 13432, ISO 17088 หรือ ASTM D 6400 ซึ่งการรับรองผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานสากลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการค้าระหว่างประเทศ คาดว่างานบริการทดสอบโดย หป.สช. จะสามารถช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการไทยด้านการทดสอบดังกล่าวได้มากกว่าร้อยละ 50 เมื่อเทียบกับการส่งไปทดสอบที่ห้องปฏิบัติการในต่างประเทศ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายที่ต้องการมีฉลากสิ่งแวดล้อมสากลบนผลิตภัณฑ์ เพื่อการส่งสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศได้มากขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

นอกจากนี้ ยังเป็นห้องปฏิบัติการเดียวในประเทศที่ให้บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้นของวัสดุทั่วไป (In – house method) ที่สามารถตรวจสอบการสลายตัวของพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพในสภาวะธรรมชาติ โดยใช้หลักการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สะสม ที่เกิดจากกิจกรรมการย่อยสลายของจุลินทรีย์ในปุ๋ยหมัก เป็นวิธีการทดสอบที่รวดเร็ว แม่นยำ มีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการทดสอบตามมาตรฐานสากล เป็นประโยชน์ต่องานวิจัยและพัฒนาวัสดุ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ชีวภาพ ของหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน

– การทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพตามมาตรฐานสากลโดยเป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐาน ISO/IEC 17025 แห่งแรกของประเทศไทย

Visits: 351