TPC News @ PressCenter

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง “Packaging Professional” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนในการสร้างบุคลากรอาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ซึ่งบรรยายโ…

View More TPC News @ PressCenter

สัมมนา เรื่อง Packaging Development การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าสัมมนา เรื่อง Packaging Development

สัมมนา เรื่อง สัมมนา เรื่อง Packaging Development การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าสัมมนา เรื่อง Packaging Development วันที่ 25 เมษายน 2567 จัดโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กรุงเทพมหานคร >>>ใบสมัครสัมม…

View More สัมมนา เรื่อง Packaging Development การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ตลาดและความต้องการของลูกค้าสัมมนา เรื่อง Packaging Development

TPC News @ PressCenter

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ…

View More TPC News @ PressCenter

TPC News @ PressCenter

วว. จับมือ บพข. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร” วันที่ 21 ธ.ค. 2566 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย …

View More TPC News @ PressCenter

TPC News @ PressCenter

ฝึกอบรมเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ ระหว่างวันที่ 13-14 ธ.ค. 66 วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดฝึกอบรมเรื่อง “การทดสอบบรรจุภัณฑ์กระดาษ” โดยได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา…

View More TPC News @ PressCenter

การฝึกอบรม Packaging Professional

การฝึกอบรม Packaging Professional วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567 จัดโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร >>>ใบสมัครสัมมนาเรื่อง Packaging professional<<<

View More การฝึกอบรม Packaging Professional

ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (rPET เรซิน)”

ขอเชิญชวนเข้าร่วมประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (rPET เรซิน)” ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม. และ online ผ่านโปรแกรม Zoom วันพฤหัสบดี ที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 0…

View More ประชาพิจารณ์แสดงความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (rPET เรซิน)”

TPC News @ PressCenter

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs…

View More TPC News @ PressCenter

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ

View More ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ