ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

สำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1, มาตรฐาน ISO/TS 22003 และมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ทั้งนี้ สรร. …

View More ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

ความเชี่ยวชาญของ TPC (Proficiency)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้ร…

View More ความเชี่ยวชาญของ TPC (Proficiency)

ติดต่อผู้ผลิต (List of Suppliers)

รายชื่อผู้ผลิต ด้านการบรรจุภัณฑ์ของประเทศไทยโดย : TPC ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.

View More ติดต่อผู้ผลิต (List of Suppliers)

บริการ TPC services

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้ร…

View More บริการ TPC services

แบบฟอร์มของ OCB

ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

View More แบบฟอร์มของ OCB

เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

OCB : สำนักรับรองคุณภาพ (สรร.) วว. กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.09/05/66 Download 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร&nb…

View More เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนในการให้การรับรองของ สรร.  [ download pdf ] แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน มกษ.9023 และ มกษ.9024 [ download pdf ]

View More ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

บริการ OCB services

งานตรวจประเมินและให้การรับรอง งานบริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา ขอรับบริการ สรร. ผ่านทางระบบออนไลน์ การติดต่อ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โ…

View More บริการ OCB services