แบบฟอร์มของ OCB


ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา
  • ระบบบริหารการจัดการ >>> Download
  • ระบบมาตรฐานด้านอาหาร >>> Download
  • ระบบมาตรฐาน GMP กฏหมาย >>> Download
  • หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (GDPMD) >>> DOWNLOAD

คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
  • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามาตรฐานสากล >>> Download
  • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรอง มกษ. >>> Download
  • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP กฏหมาย >>> Download

คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ
  • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองพืชเกษตร (GAP และอินทรีย์) >>> Download
  • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย >>> Download