แบบฟอร์มของ OCB


ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา
 • FS.13.02.01 ระบบบริหารคุณภาพ REV. 20/05/67 >>> Download
 • FS.13.02.02 ระบบมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตร REV. 20/05/67 >>> Download
 • FS.13.02.03 ระบบมาตรฐาน อย. REV. 01/06/65 >>> Download
 • FS.13.02.04 หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการกระจายผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ (GDPMD) REV. 22/03/62 >>> DOWNLOAD
 • Fs.13.33 การตรวจสอบความใช้ได้ / การทวนสอบก๊าซเรือนกระจก REV. 15/03/67 >>> Download

คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล
 • FS.13.01 คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามาตรฐานสากล REV.07/06/05 >>> Download
 • FS.13.01 คำขอรับการตรวจประเมินและรับรอง มกษ. REV.07/06/05 >>> Download
 • FS.13.01 คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบ GMP กฏหมาย REV.07/06/05 >>> Download
 • FS.13.35 คำขอรับการทวนสอบ CFO REV.22/11/66 >>> Download

คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ
 • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองพืชเกษตร (GAP และอินทรีย์) >>> Download
 • คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานท่องเที่ยวไทย >>> Download

Visits: 343