ผลงานของ MPAD

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research Focus)

 1. วิเคราะห์โครงสร้างมหภาคและจุลภาคแบบทำลาย ของวัสดุโลหะและรอยเชื่อมทั้งเชิงคุณภาพ ได้แก่ สิ่งเจือปน ชนิดของเฟส การกระจายตัว และเชิงปริมาณ ได้แก่ ขนาดเกรน ความหนาผิวชุบแข็ง ปริมาณเฟสต่างๆ ภายในโลหะ
 2. ประเมินการเสื่อมสภาพเนื่องจากการคืบ (Creep) ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์โครงสร้างจุลภาคแบบไม่ทำลาย (Replica technique) อุปกรณ์ที่ใช้งานภายใต้สภาวะความดันและอุณหภูมิสูง
 3. วิเคราะห์พื้นผิวและผิวแตกด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด รวมถึงวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของรอยบกพร่องและสิ่งเจือปน ด้วยเครื่อง Energy Dispersive X-ray Analyzer (EDX)
 4. การวิเคราะห์ความเสียหายของ วัสดุ อุปกรณ์ โครงสร้างและเครื่องจักร พร้อมเสนอแนะวิธีการแก้ไขและปรับปรุง
 5. การตรวจสอบหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน
 6. การประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม ภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อให้ใช้งานได้อย่างความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
 7. ประเมินและการบริหารความเสี่ยง และจัดทำแผนบำรุงรักษาด้วยกลยุทธ์แบบต่างๆ
 8. การทดสอบตามมาตรฐาน เพื่อการปรับปรุงหรือเพื่อความปลอดภัย เช่น การวิเคราะห์ความเค้น ความเค้นตกค้าง การวิเคราะห์การสั่นสะเทือน และการทดสอบด้วยการอัดด้วยความดัน เป็นต้น
 9. บริการทดสอบและวิเคราะห์ทางด้านการสึกหรอ แรงเสียดทานและการหล่อลื่น ของวัสดุต่างๆ
 10. บริการให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงและพัฒนา ด้านวัสดุและกระบวนการ
 11. บริการทดสอบวิเคราะห์พลาสติกชีวภาพ ตามมาตรฐานสากล ISO 17088 และได้รับการยอมรับให้ขึ้นทะเบียนกับสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี
 12. บริการทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพในเบื้องต้น (Preliminary Biodegradation Test) ของวัสดุทั่วไป
 13. บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ รวมถึงบริการวิจัยด้านการบำบัดสารอันตรายตกค้างในสิ่งแวดล้อมโดยกระบวนการทางชีวภาพ
 14. บริการวิเคราะห์อื่นๆ เช่น องค์ประกอบทางเคมี  บริการทดสอบทางด้านการกัดกร่อน ด้วยเทคนิคทางไฟฟ้าเคมี  แบบจุ่มแช่และแบบเร่งสภาวะ เช่น การกัดกร่อนแบบสม่ำเสมอ การกัดกร่อนแบบรูเข็ม การกัดกร่อนตามขอบเกรน เป็นต้น  วัดปริมาณเฟอร์ไรต์ในงานเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม ทดสอบความแข็งแบบวิกเกอร์ส (Vickers) เป็นต้น

บริการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายเชิงโลหะวิทยา

ศพว. สามารถให้บริการวิเคราะห์ความเสียหายเชิงโลหะวิทยา สำหรับชิ้นส่วนและโครงสร้างทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้าง เป็นปัญหาสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพราะจะนำไปสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจเป็นมูลค่ามหาศาล และอาจเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน การวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายจึงมีความสำคัญ เพราะจะทำให้ทราบถึงรากของปัญหาหรือสาเหตุที่แท้จริงของความเสียหายนั้น และยังใช้เป็นแนวทางในการป้องกันการเกิดความเสียหายในลักษณะเดียวกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ในการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายนั้น ปัจจัยต่างๆ ที่ใช้อธิบายการเกิดเหตุการณ์ความเสียหายเป็นสิ่งสำคัญ และการชี้บ่งสาเหตุความเสียหายที่แท้จริงจะสามารถใช้อธิบายว่าเหตุการณ์ความเสียหายนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไร และทำไมจึงเกิดขึ้น ตัวอย่าง เช่น

 1. ชิ้นส่วนเส้นลวดพันเกลียว ในอุตสาหกรรมการผลิตโครงสร้างสลิง
 2. ชิ้นส่วนกระป๋องบรรจุทูน่าในซอสมะเขือเทศ ในอุตสาหกรรมอาหาร
 3. ชิ้นส่วนท่อส่งน้ำมัน ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 4. ชิ้นส่วนท่อขนาดเล็กจากอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในอุตสาหกรรมเคมี
 5. ชิ้นส่วนเหล็กแท่งสเตนเลสของเครื่องกรองอนุภาคขนาดเล็ก ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 6. ชิ้นส่วนท่อไอน้ำรับความดันสูงและท่อโค้ง ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้า
 7. ชิ้นส่วนขนาดเล็กของหยดโลหะเชื่อมจากการผลิตท่อไอเสีย ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 8. ชิ้นส่วนโครงฝาครอบอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ในอุตสาหกรรมการผลิตสิ่งทอ
 9. ชิ้นส่วนอุปกรณ์ป้องกันก๊าซรั่วซึม ในอุตสาหกรรมการผลิตและขนส่งก๊าซ
 10. ชิ้นส่วนท่อส่งน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ในอุตสาหกรรมการผลิตเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ
 11. ชิ้นส่วนท่อส่งน้ำสเตนเลสสำหรับโรงผลิตยางล้อรถ ในอุตสาหกรรมยานยนต์
 12. ชิ้นส่วนเกียร์เฟืองจากระบบผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับผลิตขวดเครื่องดื่มพลาสติกและขวดน้ำแร่ ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 13. ชิ้นส่วนแผ่นไฟเบอร์กลาส ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
 14. ชิ้นส่วนหน้าแปลนจากระบบผลิตเม็ดพลาสติก ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
 15. ชิ้นส่วนตะปูหัวใหญ่ น็อต โครงค้ำ และอุปกรณ์จับยึด จากสวนน้ำ ในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและโรงแรม
 16. ชิ้นส่วนท่อโค้ง ในอุตสาหกรรมเคมี

การวิเคราะห์ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือ SEM/EDX

งานทางด้านการวิเคราะห์ปัญหาให้กับอุตสาหกรรมโดยใช้เครื่องมือ SEM/EDX เป็นหนึ่งในภารกิจงานของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ (ศพว.) ในการวิเคราะห์/ทดสอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับโลหะ โพลิเมอร์ และยาง โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาทางกลุ่มงาน SEM/EDX ได้ให้งานการบริการวิเคราะห์/ทดสอบแก่ภาคอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยในรอบปีที่ผ่านมาได้ให้บริการ อุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ (Next-Generation Automotive) และ อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (Food for the Future)

ภาพผิวของแผ่นเหล็กที่พบ inclusion

Visits: 145