การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs …

View More การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPC News)

นักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ณ ศบท. วว. บางเขน Visits: 6

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น(TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต(TPC News)

นักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอาหาร วิทยาลัยนวัตกรรมเกษตรและเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการทดสอบคุณภาพวัสดุบรรจุภัณฑ์ และการทดสอบบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่ง วันที่ 24 เมษายน 2567 ณ ศบท. ว…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต(TPC News)

การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs …

View More การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นให้กับ…

View More สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (TPC News)

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วยนักวิชาการจาก ศบท.วว. ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และการจัดการเทคโนโลยีอาหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (TPC News)

การฝึกอบรม เรื่อง “Packaging Professional”(TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง “Packaging Professional” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ครบถ้วนในการสร้างบุคลากรอาชีพด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคทุกประเภท ซึ่งบรรยายโ…

View More การฝึกอบรม เรื่อง “Packaging Professional”(TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ประชาสัมพันธ์ภารกิจ “การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์” (TPC News)

นางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) พร้อมด้วย ดร.รัชนีวรรณ กุลจันทร์ ผอ.ห้องปฏิบัติการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และดร.ศิริวรรณ ตั้งแสงประทีป นักวิจัยอาวุโส ร่วมให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์เดลิ…

View More วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ประชาสัมพันธ์ภารกิจ “การพัฒนานวัตกรรมบรรจุภัณฑ์” (TPC News)

การประชุมสรุปรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซิแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (TPC News)

ศบท. เป็นประธานในการจัดประชุมสรุปรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซิแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการทดสอบมาตรฐานพลาสติกชนิด  r-PET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร ที่ วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศ…

View More การประชุมสรุปรับฟังความคิดเห็นประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐาน พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซิแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร (TPC News)

การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์

งานฝึกอบรมและออกแบบบรรจุภัณฑ์ฟรี รับสมัครจำนวนจำกัดเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ณ โรงแรมมณีจันทร์รีสอร์ท จ.จันทบุรี ในวันที่ 28 มีนาคม 2567ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงและผ่านการคัดเลือกจะได้รับต้นแบบบรรจุภัณฑ…

View More การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์