MATERIAL PROPERTIES ANALYSIS AND DEVELOPMENT CENTRE (MPAD)
Thailand Institute of Scientific and Technologibal Research (TISTR)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ใบรับรองห้องปฏิบัติการ

วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  (Objectives)

  1. เพื่อให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ วัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการสลายตัวทางชีวภาพ การตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
  2. เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในด้านการแข่งขันของผู้ผลิตวัสดุ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์
  3. เพื่อสนับสนุนวงจรการผลิตและพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

พันธกิจ (Mission)

  1. ให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ทั้งแบบทำลายและแบบไม่ทำลาย  บริการวิจัย/วิเคราะห์ทดสอบ การสลายตัวทางชีวภาพ  รวมถึงการวิเคราะห์หาสาเหตุความเสียหายชิ้นส่วน โครงสร้างและเครื่องจักร
  2. ให้บริการตรวจสอบและประเมินอายุการใช้งานที่เหลือของหม้อน้ำ หม้อต้ม และภาชนะรับความดัน และโครงสร้างทางวิศวกรรม
  3. ให้บริการโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนากระบวนการและปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์
  4. บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คำปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์
  5. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวัสดุและกระบวนการวิเคราะห์ ทดสอบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์
  6. สร้างเครือข่ายนักวิชาการและผู้ประกอบการของประเทศด้านวัสดุ

การติดต่อ : Contact

โทรศัพท์ : 0 2577 9264-79
โทรสาร : 0 2577 9308
Call Center : 0 2577 9265-6
E-mail : natapol_b@tistr.or.th (นารถพล)

Visits: 5144