แนวทางการปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน (Transition Period) จากมาตรฐาน ISO/TS 22003 : 2013 เป็นมาตรฐาน ISO 22003-1 : 2022

Visits: 17

View More แนวทางการปฏิบัติเพื่อการปรับเปลี่ยน (Transition Period) จากมาตรฐาน ISO/TS 22003 : 2013 เป็นมาตรฐาน ISO 22003-1 : 2022

สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิจัย บพข. โดยความร่วมมือกับสมอ.และ VGreen ซึ่ง สรร. วว. ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นหน่วยรับรองที่พร้อมขยายขอบเขตการบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 -2564) เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

6 มีนาคม 2024 สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิจัย บพข. โดยความร่วมมือกับสมอ.และ VGreen ซึ่ง วว. ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นหน่วยรับรองที่พร้อมขยายขอบเขตกา…

View More สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวความสำเร็จของการดำเนินโครงการวิจัย บพข. โดยความร่วมมือกับสมอ.และ VGreen ซึ่ง สรร. วว. ได้รับเกียรติบัตรให้เป็นหน่วยรับรองที่พร้อมขยายขอบเขตการบริการตรวจรับรองมาตรฐาน ระบบการจัดการเศรษฐกิจหมุนเวียนสำหรับองค์กร (มตช. 2 เล่ม 2 -2564) เป็นกลุ่มแรกของประเทศไทย

ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ

Visits: 37

View More ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ

แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยน มกษ.9024-2564 เป็น มกษ.9024-2564 (ฉบับที่ 2)

Visits: 62

View More แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยน มกษ.9024-2564 เป็น มกษ.9024-2564 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GHPs/HACCP Revise in 2020 เป็น Revise in 2022

Visits: 51

View More แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GHPs/HACCP Revise in 2020 เป็น Revise in 2022

ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

View More ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

สำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1, มาตรฐาน ISO/TS 22003 และมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ทั้งนี้ สรร. …

View More ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

Visits: 117

View More ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ