ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ

View More ประกาศ เรื่อง ข้อกำหนดของถ้อยแถลงการทวนสอบก๊าซเรือนกระจก และความรับผิดสำนักรับรองระบบคุณภาพ

แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยน มกษ.9024-2564 เป็น มกษ.9024-2564 (ฉบับที่ 2)

View More แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยน มกษ.9024-2564 เป็น มกษ.9024-2564 (ฉบับที่ 2)

แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GHPs/HACCP Revise in 2020 เป็น Revise in 2022

View More แนวทางการดำเนินการตรวจประเมินและรับรองเพื่อปรับเปลี่ยนจากมาตรฐาน GHPs/HACCP Revise in 2020 เป็น Revise in 2022

ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

View More ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

สำนักรับรองระบบคุณภาพ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีฐานะเป็นหน่วยรับรอง (Certification Body) ที่มีมาตรฐานการทำงานเป็นไปตามมาตรฐาน ISO/IEC 17021-1, มาตรฐาน ISO/TS 22003 และมาตรฐาน ISO/IEC 17065 ทั้งนี้ สรร. …

View More ความเชี่ยวชาญของ OCB (Proficiency)

ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

รายชื่อแหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรม

View More ทะเบียนรายชื่อลูกค้า OCB ที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

แบบฟอร์มของ OCB

ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

View More แบบฟอร์มของ OCB