บริการ TPC services

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน มอก. 17025 และ International Safe Transit Association (ISTA) เพื่อให้บรรจุภัณฑ์มีคุณภาพ เพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งและการส่งออก ลดความเสียหายให้กับผลิตภัณฑ์และส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยในการขนส่งและกระจายสินค้า

นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนา ออกแบบ และแก้ปัญหาด้านบรรจุภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบการได้มีบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ ช่วยส่งเสริมการขายและช่วยปกป้องผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านบรรจุภัณฑ์ด้วยหลักสูตาการฝึกอบรม สัมมนา สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้เข้ามาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เพื่อยกระดับมาตรฐานด้านการบรรจุหีบห่อของประเทศไทย

Thai Packaging Centre (TPC) has experience, expertise, and competence in packaging testing, design and development to meet quality standards. The tests that TPC provides include testing of packaging materials and packaging. These tests are carried out following the international, regional, and national standards. TPC testing laboratory are also accredited with ISO/IEC 17025 standard and certified by International Safe Transit Association (ISTA). The test results are to ensure quality packaging that increase efficiency in logistics and exports, minimize damage to products and promote safety in transportation and distribution.

TPC also helps entrepreneurs to develop, design, and solve packaging problems to have appropriate packaging that can promote sales and protect their products. Another TPC mission is the promotion of transfer and exchange of packaging knowledge and technology through training, seminars, workshops. These activities provide opportunities for participants to exchange knowledge and experiences and finally boost the standard of packaging in Thailand.

ขอรับบริการ ศบท. ผ่านทางระบบออนไลน์

Visits: 1087