ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าและพัฒนาเทคนิควิธีการวัดสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและการสอบเทียบมาตรฐานของปริมาณทางไฟฟ้าและทางเสียง รวมถึงการให้บริการด้านมาตรวิทยา การสอบเทียบเครื่องมือวัดและเครื่องทดสอบทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งเครื่องมือวัดทางเสียง การให้บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ สอบเทียบตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025

1) บริการสอบเทียบเครื่องมือ

1.1 เครื่องมือวัด AC/DC, Low Frequency, Voltage and Current เช่น

 • AC/DC Voltage, current source/meter
 • High voltage equipment
 • Clamp meter
 • Digital Multi-meter
 • Wattmeter, Power meter

1.2 เครื่องมือวัด Impedance เช่น

 • Standard resistor
 • Standard capacitor
 • Standard inductor
 • LCR meter, Impedance meter
 • Insulation Tester, Earth Tester

1.3 เครื่องมือวัด Frequency เช่น

 • Frequency counter
 • Function generator
 • Stop watch
 • Tachometer
 • Timer 

1.4 เครื่องมือวัดทาง Acoustic เช่น 

 • Sound calibrator
 • Sound level meter, Noise dosemeter
 • Pistonphone

1.5 เครื่องมือวัด pH Meter

2) บริการที่ปรึกษาและฝึกอบรม

ทางด้านวิชาการและเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, เสียง และหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) ประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตามข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025: 2005 มีขอบข่ายการรับรองเป็นไปตาม กมช.-สมอ.-มอก. 17025 สอบเทียบ