ผลงานของ MPAD

งานวิจัยที่เชี่ยวชาญ (Research Focus) บริการวิเคราะห์สาเหตุความเสียหายเชิงโลหะวิทยา ศพว. สามารถให้บริการวิเคราะห์ความเสียหายเชิงโลหะวิทยา สำหรับชิ้นส่วนและโครงสร้างทางวิศวกรรมในภาคอุตสาหกรรมทุกประเภท ความเสียหายของเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้…

View More ผลงานของ MPAD

บริการ MPAD services

MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงแ…

View More บริการ MPAD services