ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าพัฒนาเทคนิค กระบวนการวัดและวิธีการวัดเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวัดและการสอบเทียบมาตรฐานเครื่องวัด เครื่องทดสอบและตัวมาตรฐานสำหรับปริมาณทางกล ให้บริการด้านมาตรวิทยาทางกล ด้านการตรวจวัดทางอุตสาหกรรม เช่น การวัดละเอียดและมาตรวิทยาทางวิศวกรรม รวมถึงการให้บริการด้านการสอบเทียบตัวมาตรฐาน เครื่องมือวัด เครื่องทดสอบ และให้บริการที่ปรึกษารองรับระบบจัดการคุณภาพห้องปฏิบัติการ