ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

View More ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

บริการ TPC services

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้ร…

View More บริการ TPC services

แบบฟอร์มของ OCB

ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ

View More แบบฟอร์มของ OCB

เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

OCB : สำนักรับรองคุณภาพ (สรร.) วว. กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.09/05/66 Download 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร&nb…

View More เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนในการให้การรับรองของ สรร.  [ download pdf ] แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน มกษ.9023 และ มกษ.9024 [ download pdf ]

View More ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

บริการ OCB services

งานตรวจประเมินและให้การรับรอง งานบริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา ขอรับบริการ สรร. ผ่านทางระบบออนไลน์ การติดต่อ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โ…

View More บริการ OCB services

บริการ MPAD services

MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงแ…

View More บริการ MPAD services

บริการ RTTC services

ศทร.-วว. ทดสอบรับรองคุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยตามข้อกำหนดทางเทคนิคของสัญญาจ้าง (TOR) และมาตรฐานสากล เช่น ISO, EN, AS, UIC, AAR , AREMA ฯลฯ ครอบคลุมผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนระบบราง และชิ้นส่วนตัวรถ เช่น หมอนคอนกรีต ชิ้นส่วนระบบอาณัติสัญญาณ รางและข้อต่อราง เครื่องยึ…

View More บริการ RTTC services