หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

หลักสูตรการตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐานISO/IEC 17025:2017จัดโดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)ให้กับ บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2567 ทางศพว. ได้มีบริการงานให้คำปรึกษา และช่วยในการขอ…

View More หลักสูตร: การตรวจติดตามคุณภาพภายในตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ออกประกาศมาตรฐานสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ซึ่งเป็นการปรับปรุงข้อกำหนดมาตรฐานให้เหมาะสมกับปัจจุบัน

View More ประกาศ!! การปรับมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.9000-2564 และ มกษ.9001-2564

บริการ TPC services

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และความชำนาญในด้านบรรจุภัณฑ์ ทั้งการทดสอบและการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน การทดสอบที่ ศบท. ให้บริการมีทั้งการทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ตามมาตรฐานสากลด้วยห้องปฏิบัติการที่ได้ร…

View More บริการ TPC services

แบบฟอร์มของ OCB

ข้อมูลทั่วไปสำหรับทำใบเสนอราคา คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองระบบบริหารจัดการตามมาตรฐานสากล คำขอรับการตรวจประเมินและรับรองผลิตภัณฑ์และบริการ Visits: 341

View More แบบฟอร์มของ OCB

เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

OCB : สำนักรับรองคุณภาพ (สรร.) วว. กองประเมินและรับรองระบบคุณภาพ 1. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการรับรองระบบบริหารจัดการตามมารตรฐานสากล (GR.05.01) REV.12/03/67 Download 2. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการออกหนังสือรับรองมาตรฐานระบบการผลิตตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายอาหาร&nb…

View More เอกสารข้อกำหนดทั่วไป (GR)

ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนในการให้การรับรองของ สรร.  [ Download ได้ที่นี่ ] แผนผังกระบวนการแสดงขั้นตอนการรับรองมาตรฐาน มกษ.9023 และ มกษ.9024 [ download pdf ] Visits: 117

View More ขั้นตอนการให้การรับรองของ OCB

บริการ OCB services

งานตรวจประเมินและให้การรับรอง งานบริการฝึกอบรม และจัดสัมมนา ขอรับบริการ สรร. ผ่านทางระบบออนไลน์ การติดต่อ สำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.)สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120โ…

View More บริการ OCB services

บริการ MPAD services

MPAD ให้บริการและคำปรึกษาด้านการทดสอบ วิเคราะห์ และตรวจสอบ วัตถุดิบ ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานสากลและข้อกำหนดต่างๆ ให้บริการตรวจประเมินอายุการใช้งานของโครงสร้างทางวิศวกรรมเครื่องจักร และโรงงาน รวมถึงการให้บริการคำปรึกษาเชิงเทคนิคเพื่อการปรับปรุงแ…

View More บริการ MPAD services