ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ (หป.สอ.)

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิทำหน้าที่รักษาและพัฒนาระบบมาตรวิทยาทางแสง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการให้บริการสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องมือวัดทางแสงและอุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์ สามารถสอบย้อนกลับ (traceability) ไปยังมาตรฐานสากลได้

1) งานบริการสอบเทียบเครื่องมือ

 • Lux meter / Il-luminance Meter / 
 • Working Standard Incandescent Lamp
 • Liquid-in-glass thermometer
 • Temperature indicator with sensor (RTD/Thermocouple)
 • Semi-SPRT / PRT (Standard Platinum Resistance Thermometer)
 • RTD (Resistance Thermometer Detector)
 • Thermocouple Probe
 • Temperature gauge / Dial Thermometer
 • Resistance Box
 • Oven / Incubator / Freezer / Refrigerator /Autoclave /Cold Room, Storages Room
 • Furnace
 • Dry Block / COD Reactor
 • Liquid bath
 • Heat Stress Thermometer / Thermo Hygrometer / Thermo Hygrograph
 • Centrifuge
 • ฯลฯ

2) งานบริการที่ปรึกษา

 • บริการที่ปรึกษาด้านการสอบเทียบเครื่องวัดทางแสง อุณหภูมิ และความชื้นสัมพัทธ์
 • บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) งานฝึกอบรม

จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านมาตรวิทยาทางแสง อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งในและ นอกสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

4) งานเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ

 • Temperature controlled enclose / Autoclave / Liquid bath
 • RTP Probe
 • Digital thermometer with RTD

5) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลขการรับรองที่ ส.0015 ตามขอบข่ายการรับรอง ดังนี้ :

Photometry (Permanent)

 • Illuminance / Lux meter
 • Working Standard Incandescent lamp
 • Luminance respondsivity

Temperature (Permanent)

 • Thermocouple Probe Type R/S
 • Resistance Temperature Detector (RTD)
 • Temperature indicator with sensor (RTD/Thermocouple Sensor)
 • Liquid in glass thermometer (Total / Partial immersion)
 • Temperature controlled enclosed (Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Freezer)
 • Autoclave
 • Liquid Bath
 • Furnace
 • Dry Block

Temperature (Site)

 • Temperature controlled enclosed (Hot air oven, Incubator, Refrigerator, Freezer)
 • Autoclave
 • Liquid Bath
 • Furnace
 • Autoclave
 • Centrifuge
 • Digital thermometer with sensor
 • Climatic Chamber

Relative humidity (Permanent)

 • Thermo-Hygrometer
 • Thermo-Hygrograph
 • Dew point thermometer

Visits: 235