ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง สอบทียบ 0037

วันประกาศ 22 ธ.ค. 2565 วันหมดอายุ 5 ก.ย. 2570

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานวิศวกรรมทางกล

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง สอบเทียบ 0060

วันประกาศ 25 พ.ค. 2566 วันหมดอายุ 5 ม.ค. 2567

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางแสงและอุณหภูมิ

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง สอบเทียบ 0015

วันประกาศ 22 พ.ย. 2565 วันหมดอายุ 5 ก.ย. 2570

ดาวโหลดขอบข่ายการรับอง Download pdf

ห้องปฏิบัติการทดสอบทางฟิสิกส์

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง ทดสอบ 0195

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

ห้องปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง ทดสอบ 0002

ดาวโหลดขอบข่ายการรับอง Download pdf

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา

หน่วยงานให้การรับรอง สานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

หมายเลขการรับรอง ทดสอบ 0352

วันประกาศ 20 ก.พ. 2566 วันหมดอายุ 5 ม.ค. 2571

ดาวโหลดขอบข่ายการรับอง Download pdf

หน่วยงานให้การรับรอง สำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข

หมายเลขทะเบียน 1105/50
วันประกาศ 21 ม.ค. 2565 วันหมดอายุ 20 ม.ค. 2569

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

Visits: 184