การฝึกอบรม Packaging Professional

การฝึกอบรม Packaging Professional

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 12 มีนาคม 2567

จัดโดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร

>>>ใบสมัครสัมมนาเรื่อง Packaging professional<<<