ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ต้อนรับคณะ Mr. Pratheep Kumar Arumugam, Director Productivity Software (ePS)

นางสาว รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. และคณะ ได้ต้อนรับ Mr. Pratheep Kumar Arumugam ,Director Productivity Software (ePS) เป็นผู้นำระดับโลกในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ โดย ศบท. และบริษัท ได้ริเริ่มความร่วมมือในการทำงานร่วมกัน รวมถึงการจัดสัมมนาร่วมกันในปีหน้า เพื่อเผยแพร่ความรู้วิชาการด้านเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ให้แก่ภาคอุตสาหกรรม วันที่ 23 สิงหาคม 2566

Visits: 28