วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และหน่วยงานจากประเทศกัมพูชา ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สมาคมและผู้ประกอบการภาคเอกชน

คณะผู้แทนจาก United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) และหน่วยงานจากประเทศกัมพูชา ภาครัฐ มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยี สมาคมและผู้ประกอบการภาคเอกชน เดินทางมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) วว. บางเขน

UNIDO ได้ดำเนินการร่วมกับสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน/อุตสาหกรรม และหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศกัมพูชา จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีนวัตกรรมด้านอาหาร (Food, Technology, Research, Innovation Platform (FTRIP) และ Packaging Center มีวัตถุประสงค์เป็นกลไกเชื่อมโยงการทำงานระหว่างสถาบันดังกล่าว พัฒนาศักยภาพทั้งบุคลากรและหน่วยงาน ขีดความสามารถทางการแข่งขัน และจัดการประเด็นความท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ เน้นการแปรรูปและการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตอบโจทย์การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน​

ในโอกาสดังกล่าว UNIDO และคณะผู้แทนประเทศกัมพูชา เห็นว่า ศบท. เป็นหน่วยงานของ วว. ที่จัดตั้งและให้บริการแก่ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน มายาวนานทั้งการพัฒนาและทดสอบบรรจุภัณฑ์ คณะฯ จึงประสงค์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการบริหารจัดการองค์กร วิสัยทัศน์ แนวทางการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนลูกค้าจากข้อจำกัดและบริบทของประเทศกัมพูชา การสร้างภาพลักษณ์เพื่อดึงดูดลูกค้า และโอกาสความร่วมมือระหว่างศูนย์ดังกล่าวของประเทศกัมพูชา และ ศบท. วันที่ 10 มิ.ย. 67

Visits: 40