การฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs (TPC News)

ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จัดการฝึกอบรม เรื่อง พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ด้วยบรรจุภัณฑ์ ภายใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพในการบริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร เพื่อยกระดับวิสาหกิจขนาดกลาง และ ขนาดย่อม SMEs มีวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลักดันศักยภาพของผู้ประกอบการไทย ให้มีความเข้มแข็ง แข่งขันในตลาดทั้งยังสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันได้

โดยมีนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน รวมไปถึงนักวิชาการจากศบท.วว.ร่วมบรรยายในครั้งนี้ ซึ่งในวันนี้มีผู้ที่สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจํานวนมาก วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมแกรนฮิลล์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.นครสวรรค์

Visits: 9