สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา

โดยการสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องในการเข้าร่วมการสัมมนาเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการที่มีทั้งการสาธิต และฝึกปฏิบัติ ศึกษาตัวอย่าง และกรณีศึกษา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับทั้งองค์ความรู้และมีโอกาสฝึกปฏิบัติ ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในเชิงลึกในด้านการทดสอบบรรจุภัณฑ์พลาสติก และเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้งานจริงต่อไป ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณเกดประวีณ ฮั่นตระกูล นักทดลองวิทยาศาสตร์บริการ คุณจิราภรณ์ คงจันทร์ และ คุณวารี จารุวัฒนายนต์ นักวิชาการ ประจำห้องปฏิบัติการทดสอบบรรจุภัณฑ์ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยร่วมเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ วันที่ 17-18 ม.ค. 2567 ณ อาคารศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย วว.บางเขน

Visits: 37