ร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร”(TPC News)

วว. จับมือ บพข. จัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม “พอลิเอทีลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร” วันที่ 21 ธ.ค. 2566

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เป็นประธานเปิดการจัดประชาพิจารณ์รับฟังความคิดเห็นร่างมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เรื่อง “พอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตเรซินแปรใช้ใหม่ชั้นคุณภาพสัมผัสอาหาร” ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการทดสอบมาตรฐานพลาสติกชนิด r-PET สำหรับบรรจุภัณฑ์อาหาร โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพข.)

ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้การให้บริการแบบ Total Solutions ที่ วว. มีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยมีหน่วยงานในสังกัดคือ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทยและศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน เช่น การจัดทำร่างมาตรฐานที่ทำจากพลาสติกชนิดพอลิเอทิลีนเทเรฟทาเลตแบบแปรกลับมาใช้ใหม่ หรือ r-PET ซึ่งเป็นร่างมาตรฐานด้านคุณภาพความปลอดภัยที่จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รวมถึงการวิเคราะห์และทดสอบของปริมาณการแพร่กระจายของสารในกลุ่มโลหะหนักจากพลาสติกชนิด r-PET สำหรับวัสดุสัมผัสอาหาร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการในการยกระดับคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐานสากลแก่กลุ่มผู้ประกอบการด้านอาหาร เพื่อยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันด้วยคุณภาพมาตรฐาน และการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ

โอกาสนี้ ดร.จิตรา ชัยวิมล รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม นายวิรัชจันทรา ที่ปรึกษาด้านบริหารคุณภาพและบริการอุตสาหกรรม วว. คณะกรรมการร่างมาตรฐาน แขกผู้มีเกียรติ ผู้บริหารและบุคลากร วว. เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 ธ.ค. 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

Visits: 21