ศบท. ต้อนรับคณะจากกรมการขนส่งทางบก และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ก.ย. 66

นางสาว รัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผอ.ศบท. และคณะ ได้ต้อนรับคณะจากกรมการขนส่งทางบก และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาและพัฒนาศักยภาพการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนนของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน มีการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมถึงพัฒนาองค์ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการขนส่งสินค้าอันตรายทางถนน วันที่ 4 กันยายน 2566

Visits: 59