สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก (TPC News)

วว. โดย ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง สินค้าปลอดภัย…ด้วยกล่องกระดาษลูกฟูก และได้รับเกียรติจากนางสาวรัชนีเพ็ญ เพ็ญสิทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงานสัมมนา

โดยการสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นให้กับผู้ผลิตและผู้ใช้ในอุตสาหกรรมกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ประเภทกล่องกระดาษลูกฟูกวิธีการผลิต การเลือกใช้และการออกแบบกล่องกระดาษลูกฟูก เพื่อให้สามารถป้องกันสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายในระหว่างการขนส่ง และการเก็บรักษาในคลังสินค้าจากแหล่งผลิตจนถึงผู้ใช้ในราคาที่ประหยัด และทำให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน ในวันที่ 20 -21 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย

Visits: 20