ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา (ศทม.)
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ห้องปฏิบัติการชีวเคมีและจุลชีววิทยา (หป.ชจ.) ทำหน้าที่ในการให้บริการทดสอบและวิเคราะห์ ทางชีวเคมีและจุลชีววิทยาการวิเคราะห์ส่วนประกอบ และคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์อาหารตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเพื่อขึ้นทะเบียน อย. สารสำคัญในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์สมุนไพรตาม พรบ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร สารสกัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) สารก่อภูมิแพ้ในอาหาร การตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารบ่งชี้แหล่งผลิตความเป็นของแท้และการปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม และความทนทานต่อเชื้อรา ความทนทานต่อตะไคร่ในสีอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน มอก. รวมทั้งการให้บริการปรึกษาในเรื่องต่างๆเช่น วิธีวิเคราะห์และการจัดทำระบบคุณภาพห้องปฎิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

 1. งานทดสอบและวิเคราะห์ทาง

ด้านชีวเคมี

 • อาหารและสารอาหาร 
 • เคมี
 • สารเจือปนและสารปนเปื้อน
 • สารพิษจากเชื้อรา(Mycotoxins)
 • ผลิตภัณฑ์ทางอาหาร
 • สารอินทรีย์
 • กลุ่มใยอาหาร
 • จุลินทรีย์โพรไบโอติกสำหรับใช้ในอาหาร
 • ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
 • ยาและสารพิษตกค้างในอาหาร
 • สารปนเปื้อนในกลุ่มเมลามีนในอาหาร
 • อาหารลดความอ้วน
 • ส่วนประกอบและคุณค่าทางโภชนาการของอาหารและผลิตภัณฑ์เพื่อขอขึ้นทะเบียนอาหารและยาและเพื่อจัดทำฉลากโภชาการ
 • สารสำคัญในสมุนไพรและผลิตภัณฑ์ เช่น กัญชา กัญชง ฟ้าทะลายโจร พืชกระท่อม
 • สารสกัดตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)
 • การตรวจสอบแหล่งที่มาของอาหารบ่งชี้แหล่งผลิตความเป็นของแท้และการปลอมปนในผลิตภัณฑ์อาหาร เครื่องดื่ม
 • ทดสอบความทนทานต่อเชื้อรา ความทนทานต่อตะไคร่ในสีอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน มอก.
 • ฯลฯ

ทางด้านจุลชีววิทยา

 • เชื้อจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค
 • ยีสต์และรา
 • ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ในอาหาร
 • การวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาอื่นๆในอาหารและผลิตภัณฑ์

2) งานบริการที่ปรึกษา

 • บริการที่ปรึกษาด้าน การทดสอบและวิเคราะห์
 • บริการที่ปรึกษาด้านการจัดการระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

3) งานฝึกอบรม

 • อบรมทางวิชาการด้านระบบคุณภาพ ห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
 • อบรมเทคนิคการทดสอบวิเคราะห์ การควบคุมคุณภาพ ให้แก่บุคคลภายนอกทั้งในและ นอกสถานที่ตั้งห้องปฏิบัติการ

4) งานเปรียบเทียบผลการวัดระหว่างห้องปฏิบัติการ

 • การทดสอบปริมาณไขมันทั้งหมด ปริมาณกรดไขมัน โอเมก้า และปริมาณคอเลสเตอรอล ในผลิตภัณฑ์หมูกรอบอบแห้ง
 • การทดสอบ ซูโครส กลูโคส ฟรุกโตส น้ำตาลทั้งหมด และ Carbon isotope ratio ในน้ำมะพร้าว

5) มาตรฐานห้องปฏิบัติการ

ได้รับการรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการสอบเทียบ ISO/IEC 17025 จาก

 • สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หมายเลขการรับรอง ทดสอบ 0352
 • สำนักมาตรฐานห้องปฎิบัติการ กระทรวงสาธารณสุข หมายเลขทะเบียน 1105/50
 • สำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขที่ มกอช. 0003/2556

___________________

Visits: 68