หน่วยงานให้การรับรอง สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

วันประกาศ 27 กุมภาพันธ์ 2566 วันหมดอายุ 29 กรกฎาคม 2568

หมายเลขการรับรอง Accreditation Number PTP – 0021

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

ขอบข่ายการรับรองด้านไฟฟ้า

Calibration of Clamp meter
Calibration of High voltage generator

ขอบข่ายการรับรองด้านแสงและอุณหภูมิ

Calibration of Liquid bath
Calibration of Autoclave
Calibration of Digital thermometer with PRT sensor
Calibration of Digital thermometer with RTD sensor
Calibration of Platinum resistance thermometer sensor

ขอบข่ายการรับรองทางกล

Calibration of Pressure gauge

ขอบข่ายการรับรองด้านเคมี

Chemical analysis

Visits: 65