ใบรับรองระบบงานหน่วยตรวจ
ใบรับรองเลขที่ 21-IB0005
หมายเลขการรับรอง : หน่วยตรวจ 0033
ประเภทของหน่วยตรวจ : ประเภท C
สาขาการตรวจ : การตรวจโรงงานเพื่อการรับรอง
ช่วงการตรวจ : คุณภาพผลิตภัณฑ์การตรวจกระบวนการผลิตระบบการควบคุมคุณภาพและการตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ สำหรับ

  • กลุ่มบริภัณฑ์ส่องสว่าง
  • กลุ่มไฟฟ้ากำลัง
  • กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า
  • กลุ่มเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์

ดาวโหลดขอบข่ายการรับรอง Download pdf

Visits: 33