แนะนำ ศทร.

ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.)

เป็นหน่วยงานกลางของประเทศในด้านการทดสอบ รับรองคุณภาพ พัฒนามาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยีและผู้ประกอบการ ด้านระบบขนส่งครอบคลุมทั้งด้านระบบรางและส่วนเชื่อมต่อกับการขนส่งทางบก เช่น รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า ฯลฯ

วัตถุประสงค์

 1. รองรับนโยบายการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ
 2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
 3. เป็นศูนย์กลางบริการวิเคราะห์/ทดสอบ สอบเทียบ รับรองมาตรฐาน การออกแบบและผลิตภัณฑ์ ด้านระบบขนส่งทางรางของประเทศและในภูมิภาคอาเซียน ครอบคลุมทั้งงานทางและตัวรถไฟ เช่น หมอน ราง ชุดจับยึด อุปกรณ์ในระบบอาณัติสัญญาณ  ชิ้นส่วนประกอบโบกี้ ตัวรถ ฯลฯ
 4. ให้คำปรึกษาในด้านการพัฒนาคุณภาพการผลิตและผลิตภัณฑ์ด้านระบบขนส่งทางราง
 5. พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ผลิตชิ้นส่วนระบบรางภายในประเทศให้ไปสู่เวทีระดับนานาชาติ
 6. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ ดูดซับ และถ่ายทอดเทคโนโลยีรถไฟจากต่างชาติให้แก่ผู้ประกอบการในประเทศได้อย่างยั่งยืน
 7. สนับสนุนวงจรการผลิตและพัฒนาระบบรางของประเทศให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน
 8. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการซ่อมบำรุงระบบรางของประเทศ

พันธกิจ

 1. บริการทดสอบคุณสมบัติวัสดุและผลิตภัณฑ์ในระบบขนส่งทั้งทางบกและทางราง เช่น รถไฟขนส่งสินค้า รถไฟฟ้าในเมือง รถบรรทุกสินค้า ยานยนต์ไฟฟ้า
 2. บริการทดสอบคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ ในด้าน ความแข็งแรง ความคงทน การสั่นสะเทือน ความปลอดภัน อายุการใช้งาน ฯลฯ
 3. บริการทดสอบและประเมินความสอดคล้องในการทางานตามหน้าที่ (function) และความสอดคล้องกับการออกแบบ(validation) ของผลิตภัณฑ์หรือระบบ ทั้งในห้องปฏิบัติการโดยการจำลองสภาวะใช้งานและในภาคสนาม
 4. บริการประเมินอายุการใช้งานของชิ้นส่วนในระบบขนส่งทั้งทางบกและทางราง พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อการปรับปรุงการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์
 5. บริการทดสอบเพื่อรับรองผลิตภัณฑ์ระบบขนส่งและระบบราง
 6. บริการตรวจสอบและประเมินสภาพและความปลอดภัยระบบขนส่งทางรางด้วยเทคโนโลยีตรวจติดตาม
 7. บริการโครงการที่ปรึกษาทางวิศวกรรมเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการทั้ง SMEs และผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญ่
 8. บริการงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและให้คาปรึกษาด้านมาตรฐาน การทดสอบวัสดุและผลิตภัณฑ์ระบบราง
 9. บริการงานวิจัยเพื่อพัฒนาอุปกรณ์และเทคโนโลยีด้านระบบราง
 10. บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีระบบขนส่งทางราง