ลักษณะของชุมชนนักปฏิบัติ

TREND ขององค์กรแบบ AGILE

วิธีเข้าสู่ระบบ Intranet วว. หรือ TISTR INTRANET

วิธีเข้าสู่ระบบขอรับบริการ กองพัฒนาและจัดการความรู้องค์กร (กจค.)

รู้ทันโรคโควิด-19 (COVID-19) ตอน 2

กระบวนการจัดการความรู้ 7 ขั้นตอน

แอลกอฮอล์ กับ ประสิทธิภาพในการทำลายเชื้อโรค

เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดสารกาแฟ (Coffee Bean Separator Machine)

เครื่องปั่นแบบเหวี่ยงแยกเมล็ดและน้ำผลไม้ (Blender centrifuge seeds and juice)

อะไรคือ BCG