โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

โรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรร…

View More โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

พื้นที่ป่าไม้ ทั้งส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์และป่าชุมชนนับว่ามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทและชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านอาศัยพื้นที่ป่าในการเก็บหาอา…

View More การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

Team Leader Team Members Activity Gallery Visits: 384

View More การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน   เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวมวลในท้องที่เป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน   ดังนั้นทีมนักวิจัยได้พัฒนาเตา…

View More เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และ การคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะนั้นเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่…

View More ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

ผลงานของ InnoMAT

ผลงานและผลิตภัณฑ์ >วัสดุป้องกันการกัดเซาะตลิ่ง>เทคโนโลยีเมมเบรน>ตัวเร่งปฎิกริยา >บล็อกประสาน วว.>ถุงมือผ้าเคลือบยางพารา>แผ่นยางปูพื้น>ยางกันกระแทก > ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม(Denture Adhesive) >เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชี…

View More ผลงานของ InnoMAT