การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ยังเป็นการผลิตที่สืบทอด…

View More การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระท…

View More จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บริการ InnoMAT services

*** Hi Light *** CATEGORIES CONTACT INNOMAT สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 ประเทศไทยโทรศัพท์ 0 2577 9427โทรสาร 0 2577 9526 Thailand Institute of Scientific and …

View More บริการ InnoMAT services