โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

โรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรร…

View More โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

พื้นที่ป่าไม้ ทั้งส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์และป่าชุมชนนับว่ามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทและชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านอาศัยพื้นที่ป่าในการเก็บหาอา…

View More การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

Team Leader Team Members Activity Gallery Visits: 384

View More การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน   เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวมวลในท้องที่เป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน   ดังนั้นทีมนักวิจัยได้พัฒนาเตา…

View More เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และ การคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะนั้นเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่…

View More ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดเป็นเครื่องมือสำหรับบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย หรือการเคลื่อนไหวในท่าที่ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หรือผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดที่มีอาการยึดของเส้นเอ็น โดยเครื่องนี้ จะส่…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

  เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็กเครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว พลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหร…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “ไบโอสปลินท์ : Biosplint”เป็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกชีวภาพชนิดจำรูปได้หรือเรียกว่า “ไบโอสปลินท์ : Biosplint” โดยมีลักษณะเป็นแผ่น เมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัว สามารถดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆ และ…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive) ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)  ชนิดเนื้อครีม ผ่านมาตรฐาน ISO 10873: Denture Adhesive ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซล์ (Cutotoxicity Test) ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin Irritation T…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก

ยางกันกระแทกวัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันผลิตจากยางสังเคราะห์ จึงมีแนวคิดพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางธรรมชาติเชิงประกอบ ที่พัฒนาและดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีบนโมเลกุลยางธรรมชาติ เพื่อให้มีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางกันกระแทก รวมถึงพัฒนาส…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก