ความเชี่ยวชาญ InnoMAT

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวร
Siriporn Larpkiattaworn, Ph.D.
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ
Advance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials
ดร.อาริสา ใจอยู่
Arisa Jaiyu, Ph.D.
ดร.วาสนา ฆ้องวงศ์
Wasana Kongwong, Ph.D.
ความเชี่ยวชาญ :
Polymer Membrane and Bioplastic
ความเชี่ยวชาญ :
Advanced Ceramics, Silicon Carbide
ดร.เจต พานิชภักดี
Jate Panichpakdee, Ph.D.
นายวุฒินัย กกกำแพง
Mr.Wuttinai Kokkamhaeng
ความเชี่ยวชาญ :Polymer Materials
and Natural Rubber Products
ความเชี่ยวชาญ
Soil Improvement,Soil Cement,
Interlocking Block,
Geotechnical & Foundation Engineering
and Soil Mechanics

Visits: 63