บริการเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิค non-Thermal Plasma

เคลือบผิววัสดุด้วย NON-THERMAL PLASMAnon-Thermal Plasma หรือ พลาสมาเย็นเป็นเทคนิคที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการปรับคุณสมบัติผิวหน้าวัสดุที่ไม่ต้องการให้วัสดุสัมผัสกับความร้อนสูง สามารถทำได้ที่ความดันใกล้เคียงบรรยากาศ และอุณหภูมิใกล้เคียงอุณหภูมิห้…

View More บริการเคลือบผิววัสดุด้วยเทคนิค non-Thermal Plasma

บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence (XRF)

X-RAY FLUORESCENCE (XRF)XRF อาศัยหลักการดูดกลืนและคายพลังงานของวัสดุ เมื่อวัสดุได้รับรังสีเอกซ์เข้าไป ธาตุต่างๆ ที่อยู่ในตัวอย่างจะดูดกลืนรังสีเอกซ์ และคายพลังงานออกมา เรียกว่าการเกิด Fluorescence โดยค่าพลังงานที่ออกมาจะขึ้นกับชนิดของธาตุที่อยู่ในวัสดุตัว…

View More บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Fluorescence (XRF)

บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)

X-RAY DIFFRACTION (XRD)XRD อาศัยหลักการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ [W.L.Bragg, 1912] ใช้ในการวิเคราะห์โครงสร้างผลึกของ สารประกอบและแร่ สามารถแยกแยะประเภท และชนิดของวัสดุได้ว่ามีโครงสร้างผลึกแบบใด หรือเป็นแร่ชนิดใด โดยวัดค่าความเข้มของรังสีเอกซ์ที่สะท้อนออกมาใน…

View More บริการวิเคราะห์วัสดุด้วยเทคนิค X-ray Diffraction (XRD)