ความเชี่ยวชาญ InnoEN

มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ

นายเฉลิมชัย   จีระพันธุ์ 
Chalermchai   Jeerapan 

ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม
Director of Expert Centre of Innovative Clean Energy and Environment

email : chalermchai@tistr.or.th

พลังงาน

ดร.รุจิรา จิตรหวัง
Rujira Jitrwung, Ph.D.
Research Expert
rujira_j@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • เทคโนโลยีการผลิตไบโอเมทานอล (Bio-MeOH)
 • เทคโนโลยีการผลิตไบโอก๊าซโซลีน (Bio-gasoline)
 • เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากสาหร่าย (Algae Oil)
 • => เพิ่มเติม ++

ดร.บริสุทธิ์ จันทรวงศ์ไพศาล
Borisut Chantrawongphaisal, Ph.D.
Senior Researcher
borisut@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • การวิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากชีวมวล
 • พัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพเตาชีวมวลเพื่อชุมชน
 • วิจัยการแปรรูปชีวมวลเป็นแก๊สเชื้อเพลิงและเชื้อเพลิงแข็ง
 • พัฒนาและถ่ายทอดเตาชีวมวลเพื่อผลิตไอน้ำและลมร้อน
 • => เพิ่มเติม ++ดร.พนิดา เทพขุน
Panida Thepkhun, Ph.D.
Senior Researcher
panida_s@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • วิเคราะห์และประเมินด้าน GHG mitigation analysis, Low-carbon society
 • วิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม
 • => เพิ่มเติม ++


ดร.ยุทธนา ฐานมงคล
Yoothana Thanmongkhon, Ph.D.
Senior Researcher
yoothana_t@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการเคมีความร้อน
 • เคมีชีวภาพและโอลิโอเคมี
 • การดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์
 • => เพิ่มเติม ++
ดร.ชนากานต์ เพิ่มฉลาด
Chanakan Puemchalad, Ph.D.
Senior Researcher
chanakan@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • พลังงานชีวภาพ, พลังงานแสงอาทิตย์, กระบวนการทางความร้อน
 • ประสิทธิภาพทางพลังงาน เฃ่น การอนุรักษ์พลังงานในอาคาร หรือ โรงงาน
 • => เพิ่มเติม ++

นายวิษณุ ปั้นพันธุ์
Mr. Vishnu Punphan
Senior Researcher
vishnu@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • กระบวนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพไบโอเอทานอล
 • วิศวกรรมกระบวนการชีวภาพ โดยเฉพาะขั้นปลายน้ำ
 • การรวมกระบวนการผลิต
 • => เพิ่มเติม ++

สิ่งแวดล้อม

ดร.เรวดี อนุวัฒนา
Rewadee Anuwattana, Ph.D.
Research Expert
rewadee_a@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • การจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
 • การใช้ประโยชน์จากของเหลือทิ้ง นำมาสังเคราะห์ซีโอไลต์ โมเลกุลาร์ซีฟ
 • การพัฒนาสารเร่งตกตะกอน
 • => เพิ่มเติม ++
ดร.นงลักษณ์ โรจนแสง
Nonglak Rojanasaeng, Ph.D.
Senior Researcher
nonglak@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)
 • การศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะการจัดการร่วม (Adaptive-co-management และ Co-management) และการจัดการโดยชุมชน Community-based Management
 • การศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร
 • => เพิ่มเติม ++
นายประพันธ์  ปิยะกุลดำรง
Mr. Prapun   Piyakuldumrong
Senior Researcher
prapun@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Environment Monitoring)
 • ระบบการนำน้ำทิ้งกลับมาใช้ซ้ำด้วยเมมเบรนเทคโนโลยี (Membrane Bio Reactor)
 • ระบบบำบัดน้ำเสีย (Wastewater Treatment)
 • => เพิ่มเติม ++
ดร.ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว
Khwanruthai Bunruamkaew, Ph.D.
Senior Researcher
khwanruthai@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • การจัดทำฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและ GIS
 • การจัดการและมาตรฐานการท่องเที่ยว
 • Geoscience
 • => เพิ่มเติม ++
ดร.สุจิตรา โกศล
Sujitra Kosol, Ph.D.
Senior Researcher
sujitra@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • Freshwater Ecology, Forest Ecology, Ecological risk assessment
 • Ecotoxicology, Pesticide toxicity
 • Bio-monitoring, Eco-Services, Watershed management
 • => เพิ่มเติม ++
ดร.กาญจนา ต่วนเทศ
Kanjana Tuantet, Ph.D.
Senior Researcher
kanjana_t@tistr.or.th

ความเชี่ยวชาญ:

 • Microalgae Bioprocess Engineering
 • การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม
 • การประเมินความเสี่ยงทางสิ่งแวดล้อ
 • การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 • => เพิ่มเติม ++

Visits: 506