โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

โรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรรมแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน

Team Leader

นายวิษณุ ปั้นพันธุ์

(Mr. Vishnu Panphan)

  • Tel: +66 (0) 2577 9510, +66 (0) 2577 9509
  • E-Mail: vishnu@tistr.or.th

Team Members

สุทธิ์กมล สุทธิกุล

กิตติ อรสูญ

เทพฤทธิ์ กัณหานนท์

นัฐวี ตีรณานนท์

สุดารัตน์ อุทยานิล

จิตตราพร เลิศสมผล

Activity Gallery

Partner & Funding

Visits: 147