ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 Dr.Morita Koji และ Dr.Aunsaya Eksatit ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุและร่วมบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นงานวิจัยทางด้านวัสดุยุคใหม่ ทั้…

View More ผู้เชี่ยวชาญจาก National Institute for Materials Science (NIMS) Tsukuba Japan มาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมวัสดุ

วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน

วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน  5 มีนาคม 2024 ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ         ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล …

View More วว. /สทนช. ลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ สำรวจการทำน้ำประปาเพื่อบริโภค จากน้ำฝน

โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

โรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรร…

View More โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

พื้นที่ป่าไม้ ทั้งส่วนที่เป็นป่าธรรมชาติในพื้นที่อนุรักษ์และป่าชุมชนนับว่ามีความสำคัญต่อวิถีชีวิตของชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสังคมชนบทและชุมชนในท้องถิ่นที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยรอบและบริเวณใกล้เคียงพื้นที่ป่าไม้ เนื่องจากชาวบ้านอาศัยพื้นที่ป่าในการเก็บหาอา…

View More การปลูกไม้มีค่าและพืชเศรษฐกิจร่วมกับการเพาะเห็ดไมคอร์ไรซา

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ยังเป็นการผลิตที่สืบทอด…

View More การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

Team Leader Team Members Activity Gallery Visits: 384

View More การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ

จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระท…

View More จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน   เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวมวลในท้องที่เป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน   ดังนั้นทีมนักวิจัยได้พัฒนาเตา…

View More เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และ การคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะนั้นเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่…

View More ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)