การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ยังเป็นการผลิตที่สืบทอด…

View More การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระท…

View More จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ความเชี่ยวชาญ InnoEN

มีความเชียวชาญในด้านวิจัย พัฒนา เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านพลังงานสะอาดจากชีวมวล (รวมน้ำเสียของเสีย/ของเหลือทิ้ง จากภาคเกษตรและอุตสาหกรรมและขยะชุมชน) และด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานในโครงการพัฒนาต่างๆ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอาก…

View More ความเชี่ยวชาญ InnoEN

ความเชี่ยวชาญ InnoMAT

ดร.ศิริพร ลาภเกียรติถาวรSiriporn Larpkiattaworn, Ph.D. ตำแหน่งผู้อำนวยการ ความเชี่ยวชาญAdvance Materials, Porous Materials, Ceramic Processing, Composite Materials ดร.อาริสา ใจอยู่Arisa Jaiyu, Ph.D. ดร.วาสนา ฆ้องวงศ์Wasana Kongwong, Ph.D. ความเชี่ยวชาญ :P…

View More ความเชี่ยวชาญ InnoMAT

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัดเป็นเครื่องมือสำหรับบำบัดผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บปวดกล้ามเนื้อจากการออกกำลังกาย หรือการเคลื่อนไหวในท่าที่ซ้ำ ๆ กันเป็นเวลานาน หรือผู้ป่วยหลังได้รับการผ่าตัดที่มีอาการยึดของเส้นเอ็น โดยเครื่องนี้ จะส่…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องอัลตราซาวด์กายภาพบำบัด

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

  เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็กเครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก เป็นเครื่องสำหรับผสมสารอย่างน้อย 2 ชนิดให้เป็นเนื้อเดียวกันได้รวดเร็ว พลังงาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวม นอกจากนี้ยังสามารถใช้ปั่นเซลล์ชีวภาพให้มีขนาดเล็กลง จึงเหมาะสำหร…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เครื่องผสมสารอัลตราโซนิกส์ขนาดเล็ก

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “ไบโอสปลินท์ : Biosplint”เป็นการวิจัยและพัฒนาวัสดุพลาสติกชีวภาพชนิดจำรูปได้หรือเรียกว่า “ไบโอสปลินท์ : Biosplint” โดยมีลักษณะเป็นแผ่น เมื่อถูกความร้อนจะอ่อนตัว สามารถดัดแปลงเป็นรูปร่างต่างๆ และ…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : เฝือกอ่อนย่อยสลายได้จากวัสดุพลาสติกชีวภาพ “Biosplint”

วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive) ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)  ชนิดเนื้อครีม ผ่านมาตรฐาน ISO 10873: Denture Adhesive ผ่านการทดสอบความเป็นพิษต่อเซล์ (Cutotoxicity Test) ผ่านการทดสอบความระคายเคืองต่อผิวหนัง (Skin Irritation T…

View More วัสดุและอุปกรณ์เพื่อสุขภาพ : ผลิตภัณฑ์กาวติดฟันปลอม (Denture Adhesive)

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก

ยางกันกระแทกวัสดุกันกระแทกที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันผลิตจากยางสังเคราะห์ จึงมีแนวคิดพัฒนาวัสดุกันกระแทกจากยางธรรมชาติเชิงประกอบ ที่พัฒนาและดัดแปลงโครงสร้างทางเคมีบนโมเลกุลยางธรรมชาติ เพื่อให้มีสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมยางกันกระแทก รวมถึงพัฒนาส…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : ยางกันกระแทก

เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : แผ่นยางปูพื้น

แผ่นยางปูพื้น การผลิตแผ่นปูพื้นใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก มีพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. 2377-2559 ใช้ปูพื้นในงานที่หลากหลายเช่น ปูพื้นภายในอาคารเพื่อกันลิ่น ทำความสะอาดได้ง่าย มีสีสันที่สวยงาม สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแ…

View More เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : แผ่นยางปูพื้น