การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์แบบบูรณาการ

ผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวถือได้ว่าเข้ามามีบทบาทและสร้างรายได้ให้กับชุมชนในอีกรูปแบบหนึ่ง ทั้งยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามการดำเนินการที่ผ่านมาด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวของชุมชน ยังเป็นการผลิตที่สืบทอดรูปแบบเดิม และผลิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ ซึ่งผู้ประกอบการอาจจะยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีรูปแบบใหม่ ๆ ในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่า จึงทำให้ผลิตภัณฑ์และการออกแบบไม่ตรงตามความต้องการของตลาดในปัจจุบันมากนัก

วว. จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ของสินค้าเพื่อก่อให้เกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวในหลาย ๆ พื้นที่ และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนซึ่งจะนำไปสู่การตลาดที่กว้างขวางและมีมาตรฐานมากยิ่งขึ้น การที่ผู้บริโภคจะตัดสินใจเลือกซื้อหรือเลือกใช้บริการผลิตภัณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งจึงต้องคำนึงถึงการกระทบที่มีต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด

ดังนั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวให้มีคุณค่า และมีมูลค่าเพิ่มในเชิงพาณิชย์ ยังสามารถยกระดับไปสู่กระบวนการพัฒนาให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Products) รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างเครือข่ายผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวกับผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ เป็นการสร้างและขยายโอกาสทางการตลาดของพื้นที่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่น และเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

Team Leader

ดร. ขวัญฤทัย บุญร่วมแก้ว

(Khwanruthai Bunruamkaew, Ph.D.)

  • Tel: +66 577 9461
  • E-Mail: khwanruthai@tistr.or.th

Team Members

วิเชียร กระจ่าง

ธัญญลักษณ์ บัวชุม

โสธิชา กิจอาสา

Activity Gallery

Partner & Funding

Visits: 155