การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากชีวมวลเพื่อรองรับสังคมคาร์บอนต่ำ


  1. การผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพด้วยกระบวนการเคมีความร้อน (Solid biofuel)

  1. เคมีชีวภาพและโอลิโอเคมี (Biochemical & Oleochemical)

  1. การดักจับและใช้ประโยชน์คาร์บอนไดออกไซด์ (CO2 Capture and Utilization)

Team Leader

ดร. ยุทธนา ฐานมงคล

(Yoothana Thanmongkhon, Ph.D.)

  • Tel: +66 (0) 2577 9500
  • E-Mail: yoothana_t@tistr.or.th

Team Members

ลลิตา อัตนโถ

อมรรัตน์ สื่อมโนธรรม

นรรฏธวรรณ
ประสงค์ธรรม

อภิชาติ จันสด

ธีรวิทย์ เหล่าสมบัติ

Activity Gallery

Partner & Funding

Visits: 384