บริการ InnoEN services

งานบริการ ด้านพลังงาน

 • งานวิเคราะห์ชีวมวลและเชื้อเพลิงแข็ง
  คุณศรัทธา วัฒนธรรม หรือ คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
  Mobile : 098-3279819
  Tel : 0 2577 9508
  E-mail : satta@tistr.or.th หรือ energylab@tistr.or.th

 • งานวิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพและเชื้อเพลิงเหลว
  คุณปิยนันท์ ศรีศิริ
  Tel : 0 2577 9508
  E-mail : piyanan@tistr.or.th

งานบริการด้านสิ่งแวดล้อม

 • งานบริการที่ปรึกษาและงานวิเคราะห์ประเมินด้านสิ่งแวดล้อม
  คุณณทัตยา สุวรรณปักษ์  
  Tel : 0 2577 9449
  E-mail : natataya@administrator

 • งานวิเคราะห์น้ำ
  คุณวิญญา พิทักษ์สิน
  Tel : 0 2577 9484
  Email : winya@tistr.or.th
 1. อัตราค่าบริการวิเคราะห์ (วิเคราะห์ชีวมวลและเชื้อเพลิงแข็ง) << download <<
 2. ใบคำขอรับบริการ (เชื้อเพลิงชีวมวลและเชื้อเพลิงแข็ง)<< download <<
 3. เงื่อนไขการชำระเงิน : เงินสด / เช็ค / โอนเงินเข้าบัญชี << download <<
 4. ชื่อที่อยู่สำหรับส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ <<download<<
 1. อัตราค่าบริการ (วิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ) << download <<
 2. ใบคำขอรับบริการ (วิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ)<< download <<
 3. เงื่อนไขการชำระเงิน:เงินสด/เช็ค/โอนเงินเข้าบัญชี << download <<
 4. ชื่อที่อยู่สำหรับส่งตัวอย่างวิเคราะห์ด้วยตนเอง/ทางไปรษณีย์ << download <<
 1. อัตราค่าบริการ (วิเคราะห์เชื้อเพลิงชีวภาพ) << download <<
 2. ใบคำขอรับบริการ (วิเคราะห์น้ำ)<< download <<
 • แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online << Download <<

Visits: 488