โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)

โรงงานผลิตเอทานอล ตั้งอยู่ที่ จ.กำแพงเพชร มุ่งเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเอานอลจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร เช่น กากมัน ซังข้าวโพด ฟางข้าวและกากชานอ้อย เป็นต้น เพื่อสร้างเสถียรภาพทางด้านพลังงานในประเทศ ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ สร้างสังคมเกษตรกรร…

View More โรงงานผลิตเอทานอล (กำแพงเพชร)