ผลงานของ InnoEN

ผลงานวิจัยด้านพลังงาน

 1. ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการบริการจัดการธุรกิจเอทานอลจากมันสำประหลังระดับชุมชนแบบครบวงจร จ.กำแพงเพชร
 2. โครงการ ระบบสาธิตการผลิตและใช้งานก๊าซชีวภาพจากน้ำเสียโรงงานเอทานอล จ.กำแพงเพชร
 3. งานวิจัยและพัฒนาไบโอดีเซล
 4. R&D on conventional gasification technology
 5. R&D on Pyrolysis technology
 6. โครงการ การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลเพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาด 1 เมกกะวัตต์
 7. เทคโนโลยีการผลิตซีโอไลต์จากระดับห้องปฏิบัติการ (สารจับโลหะหนัก)
 8. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่บ้านห้วยน้ำตื้น จังหวัดลำปาง

ผลงานวิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

 1. รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่บ้านห้วยน้ำตื้น จังหวัดลำปาง
 2. โครงการตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท่าเทียบเรือ บริษัท สยามคอมเมอร์เชียลซีพอร์ท จำกัด
 3. โครงการการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการถนน สายน้ำตกเอราวัณ-น้ำตกห้วยแม่ขมิ้น อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี
 4. โครงการการบำบัดน้ำทิ้งจากห้องปฏิบัติการที่เหมาะสมสำหรับหน่วยงานนวัตกรรม (Science and Innovation Center) บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
 5. การศึกษาผลกระทบของการเดินระบบ  ในสภาวะ Sub-Optimal ของค่าความเป็นกรด-ด่าง และความเป็นพิษของสาร Ethyl benzene ต่อ   สมรรถนะการเตินระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
 6. โครงการประเมินสถานภาพพื้นที่ชุ่มน้ำประเภทหนองบึงน้ำจืดของประเทศไทย เพื่ออนุวัตอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ
 7. โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 8. โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ 2558 (มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด)
 9. โครงการจัดทำและพัฒนาปรับปรุงมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยวประจำปีงบประมาณ 2559 (ปรับปรุงมาตรฐานที่พักแบบพำนักระยะยาว)

Visits: 121