จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบ (Monitor) การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

งานตรวจติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังที่กำหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (Initial Environmental Examination: IEE) รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการ และดำเนินการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) รวมถึงงานบริการตรวจวัดมลพิษ เช่น ตรวจน้ำคุณภาพน้ำ ระดับเสียง คุณภาพอากาศในสิ่งแวดล้อม และกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์

1.จัดทำรายงานติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Monitor) 

2. ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม กับภาคชุมชน ด้วยการดำเนินโครงการพัฒนาอาชีพ พัฒนาผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมรายได้ให้กับชุมชน พัฒนาด้านแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาความพึงพอใจของชุมชนในพื้นที่ที่มีต่อภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม

3. ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบวิเคราะห์น้ำเสีย ตามมาตรฐานห้องปฏิบัติการ โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9000 และร่วมอยู่ในโครงการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย ESPReL รวมถึงบริการตรวจวัดระดับเสียง และคุณภาพอากาศในบรรยากาศ TSP และ PM10

Team Leader

นายประพันธ์  ปิยะกุลดำรง

(Mr. Prapun   Piyakuldumrong)

  • Tel: +66 (0) 2577 9481
  • E-Mail: prapun@tistr.or.th

Team Members

ภูวษา ชานนท์เมือง

จรัลรัตน์
เล็กรุ่งเรืองกิจ

วิญญา พิทักษ์สิน

ไกรจักร ยอดพิจิตร

วรุณรัตน์ เชอรัมย์

ปิ่นกาญจน์
อติวิชญ์กรกุล

Activity Gallery

Partner & Funding

Visits: 203