เตาชีวมวลเพื่อชุมชน

“ระบบผลิตไอน้ำจากเชื้อเพลิงชีวมวล” จังหวัดพะเยา

การพัฒนาเตาชีวมวลเพื่อชุมชน   เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและสนับสนุนแผนพัฒนาพลังงานทดแทน โดยมุ่งเน้นให้ชุมชนใช้ทรัพยากรชีวมวลในท้องที่เป็นเชื้อเพลิง  เพื่อให้เกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน   ดังนั้นทีมนักวิจัยได้พัฒนาเตาชีวมวลหลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับกิจกรรมการใช้ความร้อนประเภทต่างๆ เช่น ผลิตไอน้ำเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเพาะเห็ดหรือนึ่งฆ่าเชื้อบรรจุภัณฑ์  การใช้ความร้อนในกระบวนการระเหยน้ำ ได้แก่ กระบวนการทำไซรัปจากอ้อย ตาลโตนดและมะพร้าว กระบวนการทอดและกวน ผลไม้ เป็นต้น  ทั้งนี้ วว. ได้พัฒนาเตาชีวมวลที่สามารถผลิตความร้อนในรูปของไอน้ำและลมร้อนได้ในเวลาเดียวกัน เพื่อการใช้ประโยชน์ได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ อาทิเช่น การใช้ไอน้ำเพื่อนึ่งฆ่าเชื้อก้อนเพาะเห็ด เตาชีวมวลทุกรูปแบบที่ วว. ได้พัฒนาขึ้น สามารถลดต้นทุนด้านพลังงานได้มากกว่าร้อยละ 60  ซึ่งนำไปสู่การลดการปล่อย CO2 รวมถึงเกิดการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานด้วยการใช้เชื้อเพลิงที่มีพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลและเหมาะสมกับเกษตรกรรายเล็ก เนื่องจากในพื้นที่ดังกล่าวมีหลายปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยีนี้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเข้าใจในองค์ความรู้การเผาไหม้เชื้อเพลิง การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับชุมชน ใช้อรรถประโยชน์สูงสุดจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นและวิถีของชุมชน

“การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาชีวมวลผลิตไอน้ำเพื่อนึ่งก้อนเพาะเห็ด” จังหวัดน่าน

Team Leader

ดร. บริสุทธิ์
จันทรวงศ์ไพศาล

(Borisut Chantrawongphaisal, Ph.D.)

  • Tel: +66 (0) 2577 9521
  • E-Mail: borisut@tistr.or.th

Team Members

ศรัทธา วัฒนธรรม

พงษ์ศักดิ์ หงษ์เจริญศรี

พิชัย วงศ์หาญ

โสธิชา กิจอาสา

ธนากรณ์ วาระเพียง

Activity Gallery

เตาชีวมวลผลิต”ก้อนเชื้อเห็ด” ของชาวบ้านกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์พร้อมจิต จ.สระบุรี

Partner & Funding

Visits: 372