เพิ่มมูลค่าให้วัสดุธรรมชาติ : แผ่นยางปูพื้น

แผ่นยางปูพื้น
การผลิตแผ่นปูพื้นใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก มีพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นให้ได้ตามมาตรฐาน มอก. 2377-2559 ใช้ปูพื้นในงานที่หลากหลายเช่น ปูพื้นภายในอาคารเพื่อกันลิ่น ทำความสะอาดได้ง่าย มีสีสันที่สวยงาม สามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและการสร้างโอกาสในการขยายรูปแบบการจําหน่าย จากยางก้อนโดยการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผ่นยางปูพื้นให้เป็นที่ยอมรับสําหรับการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้


ความร่วมมือวิจัย: กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม: ลดปริมาณการใช้ยางสังเคราะห์ และยังเป็นการลดใช้สารเคมีในกระบวนการผลิตยางสังเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ยางพาราได้อีกด้วย
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ: ยางพารามักประสบกับปัญหาราคายางตกต่ำ และปริมาณยางล้นตลาดอยู่บ่อยครั้ง การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับยางธรรมชาติ และสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์สังเคราะห์ได้ส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราในประเทศ และเพิ่มปริมาณการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูป ที่มีการใช้งานอย่างกว้างขวาง เช่น ห้องออกกำลังกาย ห้องกายภาพบำบัด ห้องผู้สูงอายุ สนามเด็กเล่น เป็นต้นยกระดับขีดความสามารถในการผลิตให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ

ติดต่อ:

Visits: 56