Nonglak Rojanasaeng, Ph.D.

ความเชี่ยวชาญ :

– การศึกษาและจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนโดยเฉพาะการจัดการร่วม (Adaptive-co-management และ Co-management) และการจัดการโดยชุมชน (Community-based Management)

– การศึกษาและวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 

– การศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact Assessment: EIA)

 

สิ่งตีพิมพ์: