ศูนย์สาธิตการผลิตพลังทดแทนจากชีวมวล (สถานีวิจัยลำตะคอง)

โรงงานต้นแบบผลิตแก๊สซิฟิเคชัน

ศูนย์สาธิตการผลิตพลังงานทดแทนจากชีวมวลและขยะ ตั้งอยู่ ณ สถานีวิจัยลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา  โดยภายในศูนย์ประกอบด้วย 3 เทคโนโลยี ได้แก่ แก๊สซิฟิเคชัน ไบโอแก๊ส และ การคัดแยกขยะ โดยเทคโนโลยีการคัดแยกขยะนั้นเป็นการแยกส่วนประกอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เป็นเปลี่ยนเป็นแก๊สเชื้อเพลิงด้วยกระบวนการแก๊สซิฟิเคชัน ส่วนขยะที่สามารถหมักหรือน้ำเสียจะสามารถเข้ากระบวนการไบโอแก๊สเพื่อเปลี่ยนเป็นแก๊สซีวภาพ แก๊สเชื้อเพลิงที่สามารถผลิตไฟฟ้า 200 kw นอกจากนี้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชันได้ทำการศึกษาของเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเปลี่ยนแก๊สเชื้อเพลิง ได้แก่ เหง้ามัน ซังข้าวโพด และกะลาปาล์ม เป็นต้น ส่วนเทคโนโลยี    ไบโอแก๊สได้มีการศึกษาของเสียและพืชทางเลือกผลิตเป็นพลังงานได้แก่ กากมันสัมปะหลัง กากตะกอนน้ำเสีย และข้าวฝ้างหวาน เป็นต้น

Team Leader

ดร. พนิดา เทพขุน

(Panida Thepkhun, Ph.D.)

  • Tel: +66 (0) 2577 9494
  • E-Mail: panida_s@tistr.or.th

Contact Person:

คุณวรัญญู พลเดช
(Mr. Waranyu Phondet)

  • Tel: +66 (0) 2577 9494
  • E-Mail: waranyu@tistr.or.th

Team Members

ดร. ธนิตา สนธิเศวต

จตุพร อุทัยศรี

พัทจารี ใจอุ่น

นิรามัย ไตรยวงศ์

วรัญญู พลเดช

ปฐมพร พูลสวัสดิ์

ธีรวิทย์ เหล่าสมบัติ

ปาริชาติ แย้มศรี

กิตติภณ
เจริญพรพิทักษ์

นภาพร คล้ายเจี

ปิยนันท์ ศรีศิริ

มะนู บุญแสร์

Activity Gallery

Partner & Funding

Visits: 197